GDPR a ochrana osobních údajů

Přečti si další tipy z kategorie Pracovní právo a daně

Prohlášení o ochraně osobních údajů Ochrana osobních údajů Informace o zásadách zpracování a ochraně osobních údajů

 

1.      Úvod

Děkujeme, že jste navštívili webové stránky společnosti City Life Manchester (Ltd), Huradosveta.cz.

 

Naše společnost dlouhodobě a soustavně pečuje o ochranu osobních údajů a ochranu soukromí návštěvníků svých webových stránek, včetně uživatelů souvisejících aplikací používaných pro zákaznické akce a programy.

 

Všechny postupy a opatření naší společnosti, přijaté a realizované v této oblasti, přitom důsledně vycházejí z aktuální platné právní úpravy ochrany osobních údajů a soukromí, zejména z

 

·        nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);

·        adaptačních právních předpisů České republiky, zejména zákona o zpracování osobních údajů, jakož i z

·        občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb., a ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

 

V případě jakýchkoli změn dotčené právní úpravy veškeré naše postupy a opatření průběžně přizpůsobujeme těmto novým úpravám a změnám. 

 

2.      City Life Manchester jako správce osobních údajů

V případě, že nám v souvislosti s naší nabídkou zboží a služeb poskytnete své osobní údaje a že takto získané údaje budeme dále zpracovávat, stáváme se správcem osobních údajů s odpovědností za jejich řádné zpracování a ochranu.

 

Naše společnost City Life Manchester (Ltd), se sídlem 24A Northenden Road, Sale, M33 3BR, Velká Británie, registrační číslo firmy 07195297, vystupuje ve vztahu k osobním údajům zákazníků a dodavatelů v právním postavení správce osobních údajů, je obchodní společností, která se zabývá službami: zprostředkování pomoci, poradenství a ubytování ve Velké Británii.

 

Společnost City Life Manchester (Ltd) jako správce provádí veškerá zpracování osobních údajů na základě a v souladu s povinnostmi a požadavky, které vyplývají z obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších souvisejících právních předpisů. 

 

Vaše osobní údaje zpracováváme za níže uvedených podmínek.   

 

3.      Zpracovávané osobní údaje  

Obecně platí, že k využívání webových stránek naší společnosti není třeba zadávat žádné vstupní či přístupové informace a údaje, které by mohly mít povahu osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je tak třeba pouze v nezbytných případech, kdy je třeba Vás zpětně kontaktovat anebo s Vámi dále komunikovat, a to zejména, pokud jste členem anebo účastníkem spotřebitelské soutěže nebo registrovaným zákazníkem.

 

Zpracováváme tak pouze ty osobní údaje, které nám poskytujete v kvalifikovaných případech v souvislosti se zakoupením námi nabízeného a prodávaného zboží a/nebo s poskytováním souvisejících služeb. Pokud sami neručíte jinak, nebudou Vaše osobní údaje zpracovávány pro marketingové účely.  

 

Jedná se tak obvykle o následující identifikační osobní údaje, které nezbytně potřebujeme k realizaci příslušného obchodu anebo jinému postupu či opatření: jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, přehled dosavadní praxe.

 

Jakékoli zpracování osobních údajů je přitom vždy vázáno na stanovený účel zpracování a tomuto účelu odpovídající příslušný právní titul zpracování ve smyslu článku 6 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména: plnění smlouvy/ jednání o smlouvě, plnění právních povinností správce, oprávněné zájmy správce a souhlas subjektu údajů.  

 

V případě, že ke zpracování Vašich osobních údajů dochází na základě právního titulu: Souhlas subjektu údajů (dále jen „Souhlas“), je zpracování možné pouze po dobu trvání tohoto Souhlasu. Pokud svůj Souhlas odvoláte a/nebo uplyne doba, na kterou jste Souhlas udělili, je další zpracování Vašich osobních údajů vyloučeno.

 

Vedle toho nám mohou být dostupné i některé další údaje tím, že navštívíte naše webové stránky a aktivně využíváte našich služeb, a to IP adresu a soubory cookies (v případě online služeb).

 

4.      Subjekt údajů a jeho práva

V případě zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti City Life Manchester (Ltd) jako správce jste v právním postavení subjektu údajů, který má vůči správci všechna práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Jako subjekt údajů přitom máte ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení ve vztahu ke správci zejména následující práva:

 

  • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
  • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
  • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
  • právo na omezení zpracování osobních údajů;
  • právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
  • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).

 

Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

E-mailová adresa: posta@uoou.cz

 

5.      Zabezpečení osobních údajů

Při jakémkoli zpracování Vašich osobních údajů klademe důraz na jejich účinné zabezpečení proti úniku nebo zneužití, a to zejména formou potřebných technických opatření a zabezpečení našeho webu a dalších námi využívaných informačních systémů, jakož i formou závazných vnitřních postupů a organizačních pravidel pro zpracování osobních údajů, včetně povinnosti mlčenlivosti našich zaměstnanců.

 

V případě, že je k dalšímu zpracování osobních údajů v konkrétní věci pověřena další osoba – zpracovatel osobních údajů – je toto zpracování detailně upraveno smlouvou o zpracování osobních údajů, která v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů stanoví přísná technická a organizační pravidla pro účinnou ochranu údajů zpracovávaných u zpracovatele. Seznam zpracovatelů osobních údajů, jež využívá společnost City Life Manchester (Ltd) lze vyžádat na emailové adrese GDPR@huradoanglie.cz.

 

6.      Program pro výuku angličtiny

V případě volby členství, součásti kterého je výuka angličtiny, dává klient svolení k předání kontaktních údajů třetí straně k účelům pouze poskytnutí dané služby. Zákazník si může vyžádat o jaké informace jde a jakou společnost na e-mailu GDPR@huradoanglie.cz.

 

7.    Cookies

Za účelem zkvalitňování naší Online nabídky a zlepšování elektronické komunikace se zákazníky a členy zákaznických a věrnostních programů využíváme kromě jiného i soubory cookies.

 

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na osobních počítačích (PC), tabletech nebo smartphonech. Tyto soubory nám přitom umožňují vytvořit předpoklady pro optimální fungování našich webových stránek vůči zákazníkům (uživatelům).

 

V tomto směru je však třeba zdůraznit, že cookies v žádném případě nedovolují přístup do PC nebo jiného komunikačního prostředku a nejsou ani používány k jakémukoli shromažďování osobních údajů. Máte kdykoliv právo a možnost funkci cookies odmítnout a tuto na svém ICT prostředku zrušit/ vypnout. Odmítnutím cookies může být negativně ovlivněna funkcionalita webových stránek.

 

8.      Jak nás můžete kontaktovat

V případě jakýchkoli Vašich dotazů, odvolání Souhlasu anebo uplatnění Vašich dalších práv subjektu údajů se na nás můžete obrátit a kontaktovat nás: 

 

  • písemně formou dopisu/ oznámení na adresu: City Life Manchester Ltd, 24A Northenden Road, Sale, M33 3BR, Velká Británie.
  • elektronicky na e-mailovou adresu: GDPR@huradoanglie.cz.
  • telefonicky na tel. čísle: +420 7376 71099.

 

 

Líbí se ti článek? Podpoř nás:

Přečtěte si další rady a tipy z kategorie Pracovní právo a daně.

Naplánuj si cestu: